این شرکت در سال 1393 افتتاح گردیده است.

در سال 1395 مورد تایید واقع شد و توانست

کاندیدای برترین سایت های طلایی سال 1395 بشود.