آنالیز و ارزیابی  رضایت مشتریان را همه شنیده اند و تا حدودی با آن آشنا هستند

ولی شاید کسانی باشند که هنوز به واقعیت این کار آگاه نباشند و آنالیز و ارزیابی  رضایت مشتریان را یک کار کلیشه ای قلمداد کنند ولی نکته ای را که می خواهم بگویم این است که آنالیز و ارزیابی  رضایت مشتریان یکی از مهمترین اقدامات مدیریت باید باشد زیرا مسئله اصلی تمام شرکتها و سازمانها مشتریان آنها هستند و این را کسی نمی تواند انکار کند ولی مشکلی که هست این است که خیلی ریشه ای به رضایت مشتریان نگاه نمی کنند
مثلاً در مورد مریضی خیلی از آدمها همیشه به فکر درمان هستند ولی کسانی هم هستند که همیشه پیشگیری می کنند و اینها کسانی هستند که مریض نمی شوند زیرا قبل از حمله ویروسها موارد امنیتی را کنترل کرده و درگیر این مشکلات نمی شوند

در مورد یک سازمان هم همین طور است و یکی از مشکلات یک سازمان از دست رفتن مشتریان آنها است

اگر یک سازمان خیلی بزرگ باشد عدم پیشگیری باعث بو جود آمدن حادثه فاجعه آمیز خواهد شد زیرا بزرگترین کشتی مانند تایتانیک هم در عرض مدتی کوتاه از بین می رود .بنابراین با بزرگ شدن سازمان پیشگیری نیز اهمیت بسیار بیشتری پیدا خواهد کرد زیرا درمان دیگر سودی نخواهد داشت و باعث از بین ر فتن افراد بیشماری می شود .

سازمانی که در این مورد پیشگیری می کند سازمانی است که قبل از ناراضی شدن مشتریان رضایت انها را اندازه گیری می کنند تا بتوانند مدیریت درستی در این مورد داشته باشند همانطور که می دانید تا اندازه گیری نباشد نمی توان مدیریت کرد